Fosenbru prosjektet – virkninger og muligheter 2018

Velkommen til workshop i Åfjord mandag 7. mai kl 1000-1600.

Dette er en invitasjon til en samling i Åfjord mandag 7. mai kl 1000-1600. Samlingen vil hovedsakelig ha form av en workshop. Hensikten er å starte arbeidet med scenarier for Fosen som et grunnlag for å lage langsiktige befolknings- og trafikkprognoser og finansieringsanalyse for prosjektet. Samlingen er et samarbeid mellom Fosen Regionråd og Fosenbrua AS.

Samlingen er kostnadsfri, men av hensyn til matservering ønsker vi påmelding post@fosenbrua.no

Som kjent arbeider selskapet Fosenbrua AS for realisering av et fast vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim, og har gjennomført flere analyser og studier:

– en trafikkanalyse for Fosen og influensområdet dersom skisserte tiltak gjennomføres
– samfunnsøkonomiske virkninger av forlenget nedbetalingstid for bompengelån fra 15/20 år i dag
– finansieringskonsepter for prosjekter av en slik størrelse

De tiltakene som er vurdert i trafikkanalysen er bru over Trondheimsfjorden ved Flakk-Rørvik, bru eller undersjøisk tunnel under Stjørnfjorden, bedre veg mellom Fevåg og Rissa, og bedre veg/tunnel mellom Flakk og Ila/Sluppen. Analysen tyder på store trafikale effekter.

Vi samarbeider med andre selskaper for fastlandssamband rundt temaer som ferjeavløsningsmidler, ordningene med refusjon av merverdiavgift, forlengelse av nedbetalingstider, selskapsmodell for finansiering og gjennomføring, samt internasjonal sammenligning av rammebetingelser for bygging av infrastruktur.

Prosjektet vil påvirke Fosen på en rekke områder, både samfunnsøkonomisk og sosialt. Det er flere fagretninger innenfor utdanning og forskning som kan bidra med viten om hvordan slike virkninger kan forutses og tas hensyn til, og det er etablert kontakt med institutter på NTNU som dekker de fleste av de fagdisipliner som dette gjelder.

For tiden pågår det en oversiktsstudie for kryssing av Stjørnfjorden med undersjøisk tunnel eller flytebru, og denne gjennomføres av Rambøll.

For å kunne bedømme langsiktig finansieringsevne så godt som mulig, er det satt i gang et stort arbeid med langsiktige trafikkprognoser og veksthåndtering knyttet til prosjektet. Det er Norconsult som utfører dette.

Arbeidet legger opp til trafikkprognoser for 2030, 2045, og 2060. Selv om det er vanskelig å spå om framtiden så langt fram, er det likevel nødvendig at det ligger et grundig faglig arbeid i bunnen for prognosene. Finansieringsanalysen vil derfor bygge på dette arbeidet.

Erfaringer med bynære fastlandssamband i for eksempel Bergensområdet viser stor vekst i de områdene som har fått fast samband. Derfor vil det trolig være et spørsmål om hvor mange år det tar før folketallet dobler seg også på Fosen. Slik vekst er til en viss grad forutsigbar, og kan planlegges for. Men virkninger kan også påvirkes gjennom kommunale og regionale tiltak.

Under en besøksrunde til kommunene var det snakk om hva prosjektene som inngår i trafikkanalysen kunne bety. Det er klart at vekstanslagene som ligger til grunn for de kommuneplanene som finnes i dag, vil måtte revurderes vesentlig dersom den skisserte tiltakspakken gjennomføres. Økt bosetting og aktivitet i næringslivet ville kreve at større arealer identifiseres og avsettes til bo- og næringsarealer. Det er mye både kommuner og næringsliv kan gjøre for å utvikle aktivitet som er der i dag, og utvikle eller tiltrekke seg ny aktivitet dersom rammebetingelsene endrer seg.

På besøksrunden vart det også snakk om en felles samling der vi gjennom dialog med næringsliv og kommuner kunne utvikle scenarier for Fosen med bakgrunn i prosjektene.

Samlingen har følgende formål:

1.Oppfølgende regional prosess med utgangspunkt i møtene med kommunene og de oppfølgende kommunenotatene om befolkningsutvikling, næringsliv/sysselsetting, arealutvikling, transportsystemet og miljøutfordringer.

2.Starte arbeidet med å få utviklet en felles regional befolkningsprognose for Fosen som kan brukes som input i de langsiktige transportmodellberegningene.

3.Stimulere lokale og regionale prosesser i næringslivet som kan bidra til å utnytte det potensialet som prosjektet vil kunne bety for Fosen.

Sted Joakim Brevolds Allé 1, Åfjord, Norge
Mer info

Tid: Mandag 7. mai kl 1000-1600
Sted: Møterom «Loftet», Årnes Handel, 2. etg. Joakim Brevolds Allé 1, 7170 Åfjord

Print Friendly, PDF & Email